Centrum Wsparcia Społecznego - Informacja projektowa

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Miasto Włocławek Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 2 252 825,67 PLN, z czego ze środków europejskich  1 898 681,47 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu. Termin realizacji grantu: 31 sierpnia 2023 r.

Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach grantu:

1) Zwiększenie podaży, dostępności oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w formach zdeinstytucjonalizowanych.

W ramach tego zadania przewiduje się sfinansowane:

-kosztów usług sąsiedzkich. Termin realizacji: XI 2022 r. – VIII 2023 r. Odbiorcami wsparcia będą osoby oczekujące na umieszczenie w całodobowych instytucjach opieki - 50 uczestników x 10 miesięcy,

-szkolenie kadry PCPR realizujących działania na rzecz pieczy zastępczej. Termin realizacji: I – VIII 2023 r. 

 

2) Opracowanie i wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji. Termin realizacji: IX 2022 r. – VI 2023 r.

Celem Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych jest wyznaczenie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym, zarówno z zakresie koniecznych interwencji, jak i podjęcia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. Założeniem Planu będzie dokonanie pogłębionej diagnozy potrzeb społecznych w społeczności lokalnej co do zakresu i form usług, w zależności od potrzeb i możliwości jednostki samorządu terytorialnego oraz w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Głównym założeniem tworzenia planu będzie:

-rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym,

-działania profilaktyczne zapobiegające umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej lub wzmocnienia działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, 

-stopniowe ograniczanie usług w ramach opieki instytucjonalnej.

Dokumentem potwierdzającym realizację zadania będzie Uchwała Rady Miasta Włocławek o zatwierdzeniu miejskiego planu dezinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. 

 

3) Stopniowe przekształcanie funkcjonujących na terenie miasta placówek stacjonarnych. Termin realizacji: VIII - XI 2022 r.

Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego: w ramach grantu przewiduje się adaptację i wyposażenie budynków przy ul. Brzeskiej 27 i Piekarskiej 25 we Włocławku na potrzeby Centrum, w ramach którego utworzone zostanie 12 mieszkań wspomaganych w celu zapewnienia usługi zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego osobom starszym i niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia dla 50 osób, zapewniającego pobyt dzienny osobom starszym i niepełnosprawnym, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Główny celem zadania jest stworzenie warunków do samodzielnego i w pełni godnego funkcjonowania, adekwatnego do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również zapewnienie im różnorodnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej.

W ramach tego zadania przewiduje się dostosowanie i adaptację oraz zakup wyposażenie Centrum, refundację kosztów wynagrodzenia kadry i utrzymania obiektu.

 

Nasze galerie

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 19
tel. 54/412-13-20, fax 54/232-26-67
e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

Dyrektor Domu
tel. 54/412-13-20

Główny Księgowy
tel. 54/412-13-20 wew 22

Kierownik Działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego

tel. 54/412-13-20 wew 15

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

tel. 54/412-13-20 wew 23

Kierownik Kuchni
tel. 54/412-13-20 wew 21

Kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu
tel. 54/411-27-72