Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) IZOMONT s.c. przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

DANE ADMINISTRATORA

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z reprezentantem Administratora tel. 609 796 876  lub adresem email rodo@dpswloclawek.pl

 

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym kontrahentem/osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

podjąć działania w celu zawarcia umowy z Tobą/Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz

kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami)

zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów

bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych mieszkańców następuje na podstawie decyzji kierującej wystawionej przez właściwy organ kierujący pomocy społecznej.

2. W przypadku mieszkańców Domu oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez DPS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

1. pracownikom DPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,

2. podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS w zakresie: profilaktyki medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego,

3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.

 

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania

 

Nasze galerie

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 19
tel. 54/412-13-20, fax 54/232-26-67
e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

Dyrektor Domu
tel. 54/412-13-20

Główny Księgowy
tel. 54/412-13-20 wew 22

Kierownik Działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego

tel. 54/412-13-20 wew 15

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

tel. 54/412-13-20 wew 23

Kierownik Kuchni
tel. 54/412-13-20 wew 21

Kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu
tel. 54/411-27-72