Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony: http://dpswloclawek.pl/.

Data publikacji aplikacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Tyczyński: admin@dpswloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 412-13-20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie wniosków i uwag dotyczących dostępności cyfrowej Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławkujest dyrektor Lidia Lewandowska kontakt: : dyrektor@dpswloclawek.pl tel. 54 412-13-20 .

Informacja na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrybcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa , przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od chwili wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku:

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku zlokalizowane jest w dwóchbudynkach na terenie miasta Włocławek:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku
Budynek posiada 6 wejść, przy czym tylko jedno wejście zwane „głównym” jest użytkowane przez mieszkańców Domu i jest dostosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami, do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, zlikwidowane są progi, drzwi otwierane są ręcznie przy czym ich szerokość dostosowana jest do szerokości wózków inwalidzkich ? 100cm. Wejście jest monitorowane wizyjnie, co umożliwia reagowanie na potrzeby osób wchodzących. Pozostałe wejścia do budynku nie są pozbawione barier architektonicznych (stanowią drogę ewakuacyjną), a 3 z nich są oddane wyłącznie do użytku personelu. Wewnątrz budynku ciągi komunikacyjne (korytarze) dostosowane są do użytku osób niepełnosprawnych, nie ma stopni na poszczególnych piętrach, wzdłuż korytarzy są uchwyty na wysokości 95cm, jest winda osobowa przystosowana do wózków inwalidzkich, dostępna od parteru do II piętra. Nie ma przejść węższych niż 90 cm. Szerokość wejść do sal wspólnych oraz wysokość zamontowanych uchwytów i klamek nie wyższa niż 110 cm. W Domu obowiązują procedury dotyczące przemieszczania osób niepełnosprawnych (na stałe unieruchomionych na łóżkach rehabilitacyjnych) z udziałem opiekunów realizujących codzienną pielęgnację i usługi opiekuńcze – co wynika z zadań regulaminowych. Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety i łazienki, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami W budynku zainstalwoan jest winda przystosowana dla osób niepełnsprawnych. Winda wyposażona jest w sygnał głosowy (dzwonek). W pokojach mieszkalnych, toaletach, łazienkach , gabinecie doraźnej pomocy medycznej jest zainstalowany system alarmowo-przyzywowy.

2.  Dostępność architektoniczna Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Piekarskiej 25
Powierzchnia użytkowa budynku stanowiącego siedzibę CWS: 1070 m2 oraz dziedziniec użytkowy z terenem zielonym. Łączna powierzchnia mieszkań wspomaganych 358,57 m2. Znajdują się 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie mieszkania z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym, dodatkowo 2 mieszkania mają balkon. Średnia powierzchnia mieszkania to 30 m2. Niezależne wejście do każdego mieszkania, nowoczesny bez kluczykowy system otwierania. W budynku znajduje się winda osobowa z funkcją głosową. Kabina jest bardzo szeroka co umożliwia mieszkańców transport np. rowerów do mieszkań.  Na drzwiach znajdują się tabliczki z alfabetem Braille’a. Łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych. . Szerokie korytarze oraz drzwi umożliwiają swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduję się bardzo wiele okien i lamp oświetleniowych, osoby ze słabym wzorkiem bez problemu mogą się poruszać po budynku. Gniazdka i kontakty usytuowane są na ścianach na niskim poziomie tak by osoby na wózkach inwalidzkich miały swobodny dostęp. W budynku zamontowany również jest system przyzywowy oraz monitoring.  Na terenie zielonym ustalono punkt zborny w razie zagrożenia życia wszystkim osobom przebywającym w Centrum.

Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku wyposażona jest w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące takie jak:

• Ustawienie wielkości czcionki
• Ustawienie rozmiaru interlinii i odstępów między literami

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie ( co najmniej tydzień przed) do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku lub elektronicznie na adres : sekretariat@dpswloclawek.pl

Nasze galerie

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 19
tel. 54/412-13-20, fax 54/232-26-67
e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

Dyrektor Domu
tel. 54/412-13-20

Główny Księgowy
tel. 54/412-13-20 wew 22

Kierownik Działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego

tel. 54/412-13-20 wew 15

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

tel. 54/412-13-20 wew 23

Kierownik Kuchni
tel. 54/412-13-20 wew 21

Kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu
tel. 54/411-27-72